Filtr >
Kwota pożyczki:
1.0E+28 tenge.
0 tenge.
тнг.
Okres pożyczki:
1.0E+28 dni
0 dni
dni
Sposób otrzymywania:
Sortuj według:

Ogólne warunki użytkowania
Niniejszego regulaminu (dalej "Umowa") specjalistyczny portal "Ałmaty" określa zasady korzystania z niniejszej STRONY, umieszczonego pod adresem:
almaty.worldsupp.com
Użytkownik specjalistycznego portalu przed rozpoczęciem korzystania z informacji zamieszczonych na specjalistycznym portalu, zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy.

Wykorzystania przez Użytkownika informacji o sobie na tej Stronie oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy.

W przypadku braku zgody Użytkownika na jakikolwiek warunek niniejszej Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia informacji wprowadzonych przez Użytkownika, i opuszczenie tej Strony.

1. Użytkownik akceptując tę Umowę:
    1.1 Potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy.
    1.2 Zapewnia, że jest pełnoletni (ma ukończone 18 lat).
   1.3 Ponosi odpowiedzialność za treść i prawidłowość informacji, kompletność materiałów zamieszczonych przez niego w tym Miejscu, za bezpieczeństwo i poufność danych niezbędnych do jego uwierzytelnienia na tej Stronie.
   1.4 Potwierdza, że zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych i wszystkich udostępnianych im materiałów firmom, z którymi podpisane przez Administrację Serwisu stosowne umowy.
   1.5 Zdaje sobie sprawę, że niniejsza Strona internetowa zawiera materiały, skierowane tylko do osób pełnoletnich Użytkowników.
  1.6 Zobowiązuje się do korzystania z niniejszej Strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi w tym przypadku prawem.
    1.7 Zobowiązuje się nie publikować obelg, pomówień, wulgaryzmów, treści pornograficzne lub inne niemoralne materiałów; materiały obrazujące lub propagujące przemoc, terror i przemoc; materiały, które obrażają ludzką godność; a także inne materiały, które nie są zgodne z prawem.
    1.8 Zobowiązuje się nie wprowadzać w błąd innych Użytkowników, a także nie ścigać ich i nie narzucać im.
    1.9 Zobowiązuje się nie używać tej Strony do reklamowania innych stron internetowych, do dystrybucji materiałów reklamowych lub materiałów nielegalnych propagandy.
    1.10 Udziela Administracji Serwisu zgodę na przetwarzanie w trybie ręcznym i automatycznym publikowanych reklam przychodzących i wychodzących wiadomości wysyłanych lub odbieranych za pomocą niniejszej Strony internetowej, w celu ochrony użytkowników przed masowych i spamu.
    1.11 Zobowiązuje się nie publikować na tej Stronie identyczne lub podobne w rozumieniu reklamy. Opis: w procedurach obsługi takich reklam Administracją Serwisu mogą zakwalifikować jako spam, a Użytkownik, распространяющему ich, może być odmowa dostępu do tej Witryny bez uprzedzenia.
  1.12 Zobowiązuje się nie angażować masowej (ponad 10 wiadomości) wysyłką identycznych lub podobnych wiadomości innym użytkownikom. Opis: w procedurach obsługi takich wiadomości Administracją Serwisu mogą zakwalifikować jako spam, a Użytkownik, распространяющему ich, może być odmowa dostępu do tej Witryny bez uprzedzenia.
    1.13 Zobowiązuje się nie tworzyć i nie używać więcej niż jednego konta na tej Stronie.
    1.14 Na podstawie przepisów Kazachstanu, użytkownik serwisu nieodpłatnie przekazuje Administracji Serwisu swoje niewyłączne prawo (prosta i niewyłączne prawo) reprodukować, dystrybuować, tłumaczyć i przerabiać, a także zgłaszać materiały dodane przez Użytkownika na niniejszej Stronie internetowej przez informacyjno-telekomunikacyjną sieci (w tym sieci Internet).
    1.15 Zdaje sobie sprawę, że materiały dostarczane im na niniejszej Stronie mogą być dostępne dla innych Użytkowników sieci Internet, za działania których Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

2. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do:
    2.1 Zmiany niniejszej Strony internetowej według własnego uznania.
    2.2 Zapewniamy bezpłatne i płatne usługi Użytkownikom (dalej "Usługi").
  2.3 Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy jednostronnie. O wprowadzeniu zmian do niniejszej Umowy Administracja Serwisu informuje Użytkowników niniejszej Strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej wersji regulaminu na tej Stronie. Nowa wersja
  2.4 Umowy wchodzi w życie z chwilą umieszczenia jej na tej Stronie.
    2.5 Zmieniać jednostronnie cena i rodzaje Usług, czasu ich działania
   2.6 Użytkownik może przerwać działanie płatnej Usługi. W takim przypadku niewykorzystane przez Użytkownika środki pieniężne zostaną zwrócone w pewien sposób według uznania Administracji Serwisu. Przelew środków z jednego Użytkownika na innego Użytkownika z niniejszej Strony internetowej nie ma.
 2.7 Edytować lub usuwać treści publikowanych przez Użytkownika na tej Stronie, jeśli nie są one zgodne z warunkami niniejszej Umowy, są szkodliwe dla Administracji Serwisu, innych Użytkowników Serwisu, osób trzecich lub publicznym interesem.
    2.8 Odmowy świadczenia Usług Użytkownikom niniejszego Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Serwisu warunków niniejszej Umowy, a także osoby, która opłaca Usługi dla takich Użytkowników niniejszej Strony internetowej. Przy tym kwota zapłacona za Usługi, nie podlegają zwrotowi.
    2.9 Odmowy dostępu do niniejszej Witryny do dowolnego Użytkownika za pomocą ograniczeń ip-adresem:, a także pod adresem e-mail podany w ustawieniach konta Użytkownika, bez podania przyczyn.
    2.10 Korzystać z informacji o Użytkowniku, a także materiały opublikowane przez Użytkownika na tej Stronie, i znajdujące się w domenie publicznej, w szczególności w celu opracowania materiałów promocyjnych, umieszczania na stronach internetowych partnerów niniejszego Serwisu oraz w innych celach nie zabronionych przez prawo.
    2.11 Przekazywać prawa, otrzymane od Użytkownika na podstawie niniejszej Umowy osobom trzecim w celu wykonania niniejszej Umowy, bez zgody Użytkownika.

    3. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności:
   3.1 Za których zawartość, dokładność i precyzja materiałów opublikowanych przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej.
    3.2 W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty informacji lub za spowodowanie szkody osobom, które pojawiły się podczas korzystania z niniejszej Witryny, w tym z wykorzystaniem mobilnych środków łączności i innych środków telekomunikacji.
      3.3 Za naruszenie przez Użytkownika praw autorskich i innych praw osób trzecich poprzez zamieszczenie przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej materiałów niezgodnych z obowiązującym prawem (w tym autora), dodanych przez Użytkownika na niniejszej Stronie internetowej lub przekazane do niniejszej Witryny w inny sposób.